Tankönyvek

Az oldal tartalma eltávolításra került, mivel

Az Ekertv. 13. § (4) bek-ben foglaltakra figyelemmel jelen levelemmel

f e l s z ó l í t o m

Önt, hogy jelen levelem átvételétől számított 12 órán belül - a Megbízóm jogát sértő információt biztosító igénybe vevő(ke)t 3 munkanapon belül történő írásbeli tájékoztatása mellett – szíveskedjen intézkedni a jelen levelemben megjelölt információkhoz (ill. valamennyi ilyen, ill. hasonló jellegű információhoz) való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás Megbízóm jelen értesítése alapján történt.

Kérem, hogy fenti intézkedésről írásban, hitelt érdemlő módon jelen levelem kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni szíveskedjen.

Felhívom figyelmét arra, hogy Megbízómat az illegálisan forgalomba kerülő kiadványok által a letölthető állományok miatti árbevétel kiesés kapcsán több milliós kár éri.

Tájékoztatom Önt, hogy amennyiben a fentiekben foglaltaknak a fenti határidőben maradéktalanul nem tesznek eleget, úgy Megbízóm az információs társadalommal összefüggő, Ön által nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt, ill. hozzáférhetővé tett információ kapcsán a jogsérelemből eredő igényét (vagyoni, nem vagyoni kártérítés, stb.) Önnel, ill. a jogsértő féllel szemben jogi úton érvényesíti.

A fentiekben leírtakra tekintettel nyomatékosan kérem Önt, hogy a jövőben ilyen, ill. hasonló jellegű termék megjelentetésétől kifejezetten tartózkodjanak, hiszen az ilyen, ill. hasonló jellegű termékek a vonatkozó jogi szabályozás értelmében nem kerülhetnek nyilvánosan forgalomba, ekként az ilyen, ill. hasonló jellegű hirdetések megjelentetése önmagában felveti a jogsértést.

2017. április 10, 18:38